19 mayıs Üniversitesi Ebelik Lisans Tamamlama Eğitim ve Sınav Yönetmeliğini Yayınladı


ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU

UZAKTAN EBELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; uzaktan ebelik lisans tamamlama programında uyulacak eğitim-öğretim ve sınav esaslarını tespit etmektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksekokulu, uzaktan ebelik lisans tamamlama programının eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük : Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünü,

c) Görev Belgesi: Ebelik Lisans Tamamlama Programlarına kayıt yaptıracakların halen çalıştıklarını gösteren belgeyi,

ç) Öğrenci: Protokol gereği Sağlık Bakanlığı, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sağlık kuruluşlarında çalışan iki yıllık Ebelik ve Sağlık Memurluğu Önlisans Mezunu olup Ebelik Lisans Tamamlama Programına kayıt yaptıranları

d) Program: Uzaktan Ebelik Lisans Tamamlama Programını (UELT),

e) Protokol: Sağlık Bakanlığı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasında düzenlenip imzalanan Ebelik Lisans tamamlama Protokolünü,

f) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,

ğ) Yüksekokul: Samsun Sağlık Yüksekokulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim Esasları, Başvuru, Kayıt Koşulları ve Kayıt Yenileme

Öğretim esasları

MADDE 5 – (1) UELT uzaktan eğitim programı yıl esasına göre yapılır ve aşağıdaki esaslara göre yürütülür.

a) UELT uzaktan eğitim programı iki yıllık bir lisans tamamlama programıdır.

b) UELT uzaktan eğitim programında ders geçme sistemi uygulanır. Programın birinci sınıf derslerinden en çok üç tanesinden başarısız olan öğrenci ikinci sınıfın derslerini alır.

c) UELT uzaktan eğitim programında üçten daha fazla dersten başarısız olan öğrenciler, bu dersleri tekrar ederler, ikinci sınıftan ders alamazlar.

ç) Öğrencilerin Ebelik Lisans Tamamlama Programına kayıt olduğu tarihten itibaren dört yıl içinde tamamlamaları zorunludur. Bu süre sonunda programı tamamlamayan öğrencilerin ilgili lisans tamamlama programından kaydı silinerek, Üniversite ile ilişiği kesilir. Öğrencilerin kayıt yenilemedikleri öğretim yılları bu süre hesabına katılır.

Derslerin veriliş şekli

MADDE 6 – (1) Derslerin verilmesinde, uzaktan öğretim teknolojileri ile hazırlanmış ders malzemeleri, iletişim araçları ve yöntemleri kullanılır. Protokolde belirtilen dersler için uygun bulunan bölge ve zamanlarda Yüksekokul Kurulu kararıyla akademik danışmanlık ve uygulamaya yönelik hizmetler düzenlenir. Bu hizmetlerin yeri, zamanı, süresi ve şartları kayıt yenileme sırasında öğrenciye duyurulur.

Uygulama

MADDE 7 – (1) Ebelik Lisans tamamlama Programında dördüncü sınıfa geçen ve ilgili öğretim yılında kayıt yenileyen öğrenciler uygulamalarını yapmaya hak kazanırlar. Öğrenciler uygulamalarını 60 işgünü (20 saat/hafta) olarak yapacaklardır. Uygulama derslerinin yürütülmesinden sorumlu koordinatör kuruluş bakanlıktır. Öğrencilerin uygulama yapacakları sağlık kuruluşunun belirlenmesi, uygulama sürecinin denetlenmesi ve uygulama değerlendirme dosyasının onaylanarak, uygulamasını tamamlamış öğrencilerin listesi ile birlikte Üniversiteye gönderilmesinden Bakanlık sorumludur. Uygulamasını tamamlamamış öğrenciler programdan mezun olamazlar.

Başvuru ve kayıt yenileme koşulları

MADDE 8 – (1) UELT uzaktan eğitim programına başvuru, kayıt, kayıt yenileme başvurusu ve kayıt tarihleri ile istenecek belgeler, süresi, şekli ve koşulları, protokol dikkate alınarak Yüksekokul Kurulunca belirlenir.

Başvuru şartları

MADDE 9 – (1) UELT uzaktan eğitim programına başvuru için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Üniversitelerin iki yıllık Ebelik ve Sağlık Memurluğu Ön Lisans programını tamamlayarak ön lisans diploması almış olmak,

b) Görev belgesine sahip olmak,

c) Senatoca belirlenen diğer koşullara sahip olmak.

Kayıt için istenilen belgeler

MADDE 10 – (1) UELT uzaktan eğitim programına kayıt için aşağıdaki belgeler istenir:

a) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen diploma veya diploma yerine geçen geçici mezuniyet belgesi,

b) Görev Belgesi,

c) Öğrenci katkı payının ve uzaktan öğrenim giderlerinin ödendiğini gösterir makbuz,

ç) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde belirtilen belgeler.

Kayıt hakkını kaybetme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen şartları yerine getirmeyen ve kayıtlarını süresi içinde yaptırmayanlar, kayıt hakkını kaybederler.

Kayıt iptali

MADDE 12 – (1) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullananların kayıt işlemleri iptal edilir.

Kayıt yenileme

MADDE 13 – (1) UELT uzaktan eğitim programına kayıtlı öğrenciler, öğrenimlerine devam edebilmek için her öğretim yılı başında kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Haklı ve geçerli bir nedeni olmadan kaydını yenilemeyen öğrenciler, o öğretim yılında sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt yenilenmeyen yıllar toplam öğretim süresinden sayılır.

(2) Normal eğitim harcını ve Uzaktan Eğitim ücretini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez.

(3) Normal eğitim süresinde mezun olmayanlardan; normal eğitim harcı I. Yıl için %50, izleyen yıllar için %100 fazlası alınır. Uzaktan eğitim gideri ise, III. Öğretim yılında %50, ve izleyen eğitim yılında %70 indirimli olarak alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Sınav esasları

MADDE 14 – (1) Bir öğretim yılında her ders için bir ara sınavı, bir yılsonu sınavı ve bütünleme sınavı yapılır. Sınavların hangi tarihlerde ve nasıl uygulanacağına Yüksekokul Kurulu karar verir.

(2) Belirlenen sınav kurallarını ihlal eden öğrencilerin sınavları, Yüksekokul Yönetim Kurulunca geçersiz sayılır.

(3) Her ne sebep ve mazeretle olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için başka sınav açılmaz. Ancak ara sınavına katılmayan öğrenciler, yılsonu ve bütünleme sınavlarına katılabilirler.

(4) Cumartesi ve Pazar günleri sınav yapılabilir. Milli ve dini bayram günlerinde sınav yapılamaz.

Sınav notuna itiraz

MADDE 15 – (1) Sınav not çizelgelerinin ilanından sonra maddi hata dışında not değiştirilemez.

(2) Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilanından itibaren on beş işgünü içinde Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak başvurabilirler. Yüksekokul Yönetim Kurulunca, gerektiğinde dersin öğretim elemanının görüşü de alınarak sınav kağıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi bir hata belirlenirse gerekli düzeltme yapılır. Maddi hata, ilgili öğrenciye en geç otuz gün içinde duyurulur.

Sınavların değerlendirilmesi

MADDE 16 – (1) Öğrencilere aldıkları derslerde gösterdikleri başarı için, harf notlarından biri verilir ve bu notlar ders başarı notu olarak adlandırılır. Ders başarı notu, ara sınavı ile yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir. Ara ve yılsonu ve bütünleme sınavlarının yüzde ağırlıkları, yılsonu ve bütünleme sınavının yüzde ağırlığı %50’nin altında olmaması koşuluyla Yüksekokul Kurulunun kararıyla belirlenir ve eğitim-öğretim yılının başında ilan edilir. Sınavlar mutlak veya bağıl ölçütlere göre değerlendirilir.

(2) Notlar ve katsayılar aşağıda belirtildiği şekilde belirlenir:

Puanlar Notlar Katsayılar Dereceler

92-100 AA 4.00 Pekiyi

84-91 BA 3.50 Pekiyi

76-83 BB 3.00 İyi

68-75 CB 2.50 İyi

60-67 CC 2.00 Orta

50-59 DC 1.50 Orta (İlgili yıla ait katsayı ortalaması 2.00 ın

üzerinde olması durumunda)

50-59 F3 1.50 Başarısız

50-59 F4 1.50 Başarısız

40-49 DD 1.00 Başarısız

30-39 FD 0.50 Başarısız

0 -29 FF 0.00 Başarısız

F2 Başarısız – Sınava Girmedi

F1 0.00 Başarısız –Devamsız

M Muaf

G Geçer

Mezuniyet ve diploma

MADDE 17 – (1) Öğrenciler eğitim planında yer alan derslerin ve uygulamaların tamamından başarılı olmaları halinde Lisans diploması almaya hak kazanırlar. Öğrenci diplomaları için Üniversitenin Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinde belirtilen usul ve esaslar geçerlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Muafiyet, İlişik Kesme, Mezuniyet İle İlgili Esaslar, Adres Bildirme

Muafiyet

MADDE 18 – (1) UELT uzaktan eğitim programına kayıtlı öğrenciler, programdaki derslerin tümünü almak zorundadırlar. Daha önce bir başka programda aldıkları derslerden muaf olma talebinde bulunamazlar.

İlişik kesme

MADDE 19 – (1) Aşağıdaki durumlarda öğrencinin UELT uzaktan eğitim programı ile ilişiği kesilir:

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen birinci iki yıllık ek süre sonunda en az altı dersten, ikinci iki yıllık ek süre sonunda ise en az dört dersten başarısız olması,

b) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması,

c) Öğrencinin, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

ç) Mazeretsiz olarak iki yıl üst üste kayıt yenilememiş olması.

Lisans diploması

MADDE 20 – (1) UELT uzaktan eğitim programının tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik başarı not ortalaması 2.00 veya daha yüksek olan öğrencilere, lisans diploması verilir.

(2) Diplomalar düzenleninceye kadar isteyen öğrenciye, diplomasını alırken iade edilmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.

(3) Diplomasını kaybeden mezunlara bir defaya mahsus olmak üzere ikinci nüsha diploma verilir. Bu belgeyi de kaybedenlere öğrenim durumunu belirten bir yazı verilir.

(4) Diplomanın ön yüzünde öğrencinin adı ve soyadı, diploma tarihi ve numarası, fakülte dekanı ve Rektörün imzaları; arka yüzünde diploma sahibine ait kimlik bilgileri yer alır.

(5) UELT uzaktan eğitim programını tamamlayan ve genel akademik başarı not ortalaması 3.51 ve üstü olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak; 3.01–3.50 olan öğrenciler ise, onur öğrencisi olarak mezun olurlar.

(6) Avrupa kredi transfer sistemi kredilerine karşılık gelen diploma ekinin (AKTSDE-ECTSDS) düzenlenmesine ilişkin hususlar Üniversite Senatosunca hazırlanan yönergeyle belirlenir.

Adres bildirme

MADDE 21 – (1) Her türlü yazılı bildirim, öğrencinin programa kayıt sırasında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde, bunu idareye bildirmemiş veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, kurumda mevcut adreslerine bildirim yapılması halinde, kendilerine bildirim yapılmış sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

19 mayıs Üniversitesi Ebelik Lisans Tamamlama Eğitim ve Sınav Yönetmeliğini Yayınladı yorumları

 • Image Description
  Ziyaretçi
  10.09.2009

  EBELİK UZAKTAN LİSANS TAMAMLAMAYA ALINACAK ADAYLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK TARİH VEREBİLİRMİSİNİZ NERDE YAYINLANACAK TEŞEKKÜRLER

 • Image Description
  Ziyaretçi
  11.09.2009

  ön kayıt yaptıran adayların kesin kayıt yaptırma tarihi ne zamam ayrıca koşulları ne olacak

 • Image Description
  yeşide
  27.09.2009

  Ebelik uzaktan lisans tamamlama ön kayıdı yaptıran ebeler ne zaman kesin kayıt yaptıra bilecek? teşekkürler

 • Image Description
  ÜLKÜ ARSLAN
  28.09.2009

  bilgisayar üzerinden ön kayıt yaptırdık ancak kesin kayıt hangi tarihte ve nasıl yapılacak. bilgisi olan varmı

 • Image Description
  Ziyaretçi
  30.09.2009

  19 MAYIS ÜN.SİTESİNDE ZAMAN BELLİ DEĞİL

 • Image Description
  gülay saper
  01.10.2009

  ebelik lisans tamamlama başvuru formunu doldurdum .ancak mail adresim yanlış olduğu için tekrar mail adresimi düzeltme yapabilirmiyim. ayrıca kesin kayıt ve üniversite ne zaman lisans tamamlama programını yürütmeye başlayacak. teşekkürler

 • Image Description
  İsmail Demirci
  02.10.2009

  Bilgi düzeltme işlemi için bakanlık yeniden fırsat verecek ve bunu bizler duyururuz.Eğitimin Ne zaman başlayacağını henüz bilen yok.Kayıtlar ise 5 ekimde başlıyor.Ancak taze bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

 • Image Description
  Ziyaretçi
  05.10.2009

  ebelik lisans tamamlama ile açıköğretim fakültesinin sınavları aynı zamanda mı olacak yoksa 19 mayıs ünv. kendine göre mi belirleyecek??

 • Image Description
  aslı hemşire
  05.10.2009

  ön başvuru yaptırdım ancak çıktıyı kaybettim bu durumda müdürlükde açılan bölümlerde kesin kayıt yaptırabilirmiyim.veya yeni çıktıyı zaten ön başvuru yaptığım için yeniden alabilirmiyim ve nerden alabilirim....TEŞEKKÜRLER.

 • Image Description
  günnur yılmaz
  06.10.2009

  ön kayıttan haberim olmadı sınava girebilmek için ne yapabilirim

 • Image Description
  HÜLYA VURAL
  07.10.2009

  Ebelik lisans tamamlama göğrenim giderinin en kısa sürede sitede yayınlanması ortamdaki kargaşanın giderilmesi hususunda yardımcı olacaktır. umarım harç giderleri makul bir seviyede olur.

 • Image Description
  şule hemşire
  07.10.2009

  sınav sistemi açıköğretim gibi olmalı her kes bulunduğu ilde sınava girmeli,harç paraları fahiş fiyat olmamalı.

 • Image Description
  Ziyaretçi
  07.10.2009

  harçlar hemşirelik gibimi olacak ben anlamadım .çok fazla. enfazla harç tıp fakültesinin oda 591 tl..
  biz neymişiz 2000tl bu nedir anlamadım

 • Image Description
  Ziyaretçi
  07.10.2009

  Haklarımızı koruyan(!!!!) sendika çalışanları...Söke söke aldığınız lisans tamamlama hakkı bu mudur? Unutmayın okumayı düşünen önlisanslılar ev geçindiren üç kuruşluk maaşı olan kişilerdir.alacağımız kıdem farkının on yıllık tutarını bir kerede ödememizi bekliyorsunuz el insafffff.....lütfen arkadaşlar okumayın bu programı şahtık ta şahbaz mı olacağızzzz....

 • Image Description
  nurgül
  07.10.2009

  dersler hakkında bilgi verirseniz sevinirim