Sağlık çalışanlarının lisans tamamlama işi protokole bağlandı! Lisans Tamamlama ön müracaatları başladı

Anadolu Üniversitesinin bu yıl lisans tamamlama ile ilgili eğitime başlayamayacak olması dolayısıyla YÖK, lisans tamamlama eğitimi vermek için talepte bulunan üç ayrı üniversiteye onay verdi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı, bu üniversitelerle protokolü imzaladı.

Lisans tamamlama programına katılmak isteyen adaylar kesin kayıt listelerinin oluşturulmasına esas olacak ön başvurularını, 05– 31 Ağustos 2009 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.saglik.gov.tr internet adresine yapacaktır.KAYIT İÇİN TIKLA: http://www.yenipbs.saglik.gov.tr/lisans/

Lisans tamamlama yapacak personele eğitimler uzaktan eğitim sistemiyle internet üzerinden verilecek. Ders notları da bu sistem üzerinden öğrencilere ulaştırılacak, ayrıca basılı olarak kitap gönderilmeyecek.

Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunları 3+1 lisans tamamlama yapan öğrenciler 2 yıl içerisinde,

Ebe, Hemşire (Sadece Toplum Sağlığı Bölümü mezunu Sağlık Memurları) 2+2 lisans tamamlama yapacaklar ise 4 yıl içinde eğitimlerini tamamlayacaklardır.

BAKANLIK BASIN DUYURUSU
(09.06.2009)Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Eğitimi Lisans Tamamlama Programı

Bireylerin sağlık bakım gereksinimleri, teknoloji, ekonomi, kentleşme, endüstrileşme ve yaşam biçimleri gibi faktörlerin etkisi ile tüm toplumlar da günden güne değişmektedir. Sağlık hizmetlerinin başarısı, sağlık bakım sistemindeki değişikliklerin hastanın bakım standardını artıracak biçimde kullanılmasına ve bakım verecek sağlık personelinin iyi eğitilmesine bağlıdır. Sağlık personelinin bilgi birikiminin artmasında ve profesyonelleşmesinde kaliteli eğitim önemli bir yere sahiptir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Avrupa Birliği normları esas alınarak hazırlanan “Ebelik ve Hemşirelik Eğitim Stratejileri Raporu”nda hemşirelik ve ebelik eğitiminin ortaöğretimden sonra ve üniversite girişe eşdeğer olması, eğitim programının üç yıldan az olmaması ve mezuniyetlerinde üniversite derecesine sahip olması gerektiği ilkeleri benimsenmiştir.

Ülkemizde hemşirelik ve ebelik eğitim standardını yükseltmek için önlisans eğitim programlarından mezun olan hemşire ve ebelere lisans tamamlama imkânının sağlanması önem arz etmektedir.

Ülkemizde sağlık işgücünün önemli bir bölümünü oluşturan önlisans mezunu yaklaşık 23 000 hemşire, 14 000 ebe, 1 000 sağlık memuru bulunmaktadır.

Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği 21. yüzyılda sağlık hizmetlerinde etkililiği verimliliği artırmanın en kabul gören adımı sağlık alanında eğitim görmüş personelin aldığı eğitimin dünya standartlarına çıkarılmasıdır. Bu nedenle Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunlarının 3 yıl olan eğitimlerinin lisans düzeyine çıkarılması çağın gerekliliğidir.

Sağlık Bakanlığı’nın ara insan gücünün önemli bölümünü oluşturan ve Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında ve Sağlık Meslek Liselerinde çalışan Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunları üç yıllık eğitim almalarından dolayı statüleri ve özlük hakları bakımından birçok kayba uğramaktadırlar.

Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunları kanunun öngördüğü çerçevede Sağlık Meslek Liselerinde yönetici ve öğretmen, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında tıbbi teknolog olarak istihdam edilmişlerdir. Günümüze kadar yaklaşık 5 800 kişi Sağlık Eğitim Enstitülerinden mezun olmuştur. Mezun olanlardan 3 500’ü Sağlık Meslek Liselerinde öğretmen, 1 400’ü Sağlık Bakanlığı’nda tıbbi teknolog olarak görev yapmaktadır.

Yukarıda durumları belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin, statüleri ve kamu hizmetinin kesintiye uğramaması bakımından örgün eğitim almaları mümkün değildir.

Bu nedenle Bakanlığımız ile Yüksek Öğretim Kurulu arasında işbirliği yapılarak önlisans mezunu ebe, hemşire, sağlık memuru (2+2) ile Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunlarına (3+1) lisans tamamlama programı uygulanacaktır. Buna göre:

Üniversiteler ile
Bakanlığımız arasında Protokol imzalanmıştır.

Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Eğitimi Lisans tamamlama programlarına 2009 – 2010 öğretim yılında başlanılacaktır.

Ebelik Lisans Tamamlama Programına Ebelik bölümü önlisans mezunları,

Hemşirelik Lisans Tamamlama Programına Sağlık Memurluğu ve Hemşirelik Bölümü önlisans mezunları,

Sağlık Eğitimi Lisans Tamamlama Programına Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunları başvurabileceklerdir.

Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Eğitimi Lisans Tamamlama Programları uzaktan öğretim şeklinde uygulanacaktır.

GENELGE
2009/1Sağlık hizmetlerinin başarısı, sağlık bakım sistemindeki değişikliklerin hastanın bakım standardını artıracak biçimde kullanılmasına ve bakım verecek sağlık personelinin iyi eğitilmesine bağlıdır. Sağlık personelinin bilgi birikiminin artmasında ve profesyonelleşmesinde kaliteli eğitim önemli bir yere sahiptir.
Ülkemizde hemşirelik ve ebelik eğitim standardını yükseltmek için önlisans eğitim programlarından mezun olan hemşire, sağlık memuru ve ebelere lisans tamamlama imkânının sağlanması ile sağlık eğitim enstitüsü mezunlarının 3 yıl olan eğitimlerinin lisans düzeyine çıkarılması önem arz etmektedir.
Sağlık Bakanlığı’nın ara insan gücünün önemli bölümünü oluşturan ve Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında ve sağlık meslek liselerinde çalışan sağlık eğitim enstitüsü mezunları üç yıllık eğitim almalarından dolayı statüleri ve özlük hakları bakımından birçok kayba uğramaktadırlar.
Yukarıda durumları belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin, statüleri ve kamu hizmetinin kesintiye uğramaması bakımından örgün eğitim almaları mümkün değildir.
Bu nedenle Bakanlığımız ile Yüksek Öğretim Kurulu arasında işbirliği yapılarak önlisans mezunu hemşire, sağlık memuru, ebe (2+2) ile sağlık eğitim enstitüsü mezunlarına (3+1) lisans tamamlama programı uygulanacaktır. Buna göre:
Ebelik Lisans Tamamlama Programı için Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi,
Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı için Erzurum Atatürk Üniversitesi,
Sağlık Eğitimi Lisans Tamamlama Programı için Malatya İnönü Üniversitesi ile
Protokol imzalanmıştır.
Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Eğitimi Lisans tamamlama programlarına 2009 – 2010 öğretim yılında başlanılacaktır.
Ebelik Lisans Tamamlama Programına Ebelik bölümü önlisans mezunları,
Hemşirelik Lisans Tamamlama Programına Sağlık Memurluğu ve Hemşirelik Bölümü önlisans mezunları,
Sağlık Eğitimi Lisans Tamamlama Programına Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunları başvurabileceklerdir.
Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Eğitimi Lisans Tamamlama Programları uzaktan öğretim şeklinde uygulanacaktır.
Lisans tamamlama program süresi ebelik ve hemşirelik için 2 yıl olup, kayıt olunan tarihten itibaren en geç 4 yıl içerisinde;

Sağlık eğitimi için 1 yıl olup en geç 2 yıl içerisinde tamamlanması gerekmektedir.

Protokolün, yükümlülükleri düzenleyen 6. maddesi gereğince lisans tamamlama programlarına katılacaklar Bakanlığımızca tespit edilecektir.Başvuru ve kayıtlarla ilgili işlemler


Lisans tamamlama programına katılmak isteyen adaylar kesin kayıt listelerinin oluşturulmasına esas olacak ön başvurularını, 05– 31 Ağustos 2009 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.saglik.gov.tr internet adresine yapacaktır.Yapılan ön başvurulara göre hazırlanan listeler, Bakanlığımızca 10.09.2009 tarihine kadar ilgili üniversitelere gönderilecektir.Üniversiteler tarafından il sağlık müdürlüklerinde kesin kayıt işlemleri için büro açılacaktır.Adayların programa kesin kayıt için yerine getirmesi gereken işlemler, istenen belgeler ve kayıt tarihleri belirlenerek ilgili Üniversite tarafından web sitelerinde duyurulacaktır.Kendilerine kayıt hakkı tanınan adaylar, Üniversitelerin belirleyeceği tarihler arasında İlgili Üniversitenin web sitesi üzerinden başvuru yapacaklar ve aldıkları internet çıktısı ile birlikte bitirdikleri önlisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı suretiyle, çalıştığını gösteren görev belgesinin aslını ve kendilerinden istenen diğer evraklarla kesin kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.İlan edilen kayıt tarihleri içerisinde istenen belgeleri veya açılan bürolarda kayıt işlemlerini tamamlamayan adayların mazeretleri kabul edilmez ve kayıtları yapılmaz.Adayların kesin kayıt için büroya verdikleri belgeler üniversite tarafından incelenir, belgeleri tam ve uygun olanların kaydı kesinleşir. Görev belgesinde veya diğer kayıt belgelerinde tereddüt yaşanması halinde Bakanlığın teyidi ile adayın kaydı kesinleştirilir veya iptal edilir.2009-2010 öğretim yılı için başvuru yapamayan adaylar, 2010-2011 öğretim yılı için daha sonra duyurulacak kayıt takvimi içerisinde başvuru yapabilirler. Her iki öğretim yılı içerisinde belirlenen tarihlerde başvuru yapmayan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.Ebelik ve Hemşirelik Lisans Tamamlama Programlarının uygulamalı dersleri için yapılacak iş ve işlemler ayrıca bildirilecektir.Sağlık müdürlüklerince il dâhilinde bulunan tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlara konuyla ilgili gerekli duyuruların yapılmasını,


Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler Bakanlığımız (http://www.saglik.gov.tr) internet sayfasında yayımlanacaktır.

Sağlık çalışanlarının lisans tamamlama işi protokole bağlandı! Lisans Tamamlama ön müracaatları başladı yorumları

 • Image Description
  fatmazorver
  09.07.2009

  aöf tıbbı lab.veterınerlık onlısans mezunu hemsıre ve ebelerın durumu ne olacak

 • Image Description
  derya
  13.07.2009

  sağlık kurumları işletmeciliği bölümü mezunlarının lisans tamamlama konusu nasıl olacak?

 • Image Description
  Ziyaretçi
  19.07.2009

  bu bölümü bitirenlere ne olacak hemşirelik mesleğinin davamıdır diye biz bu bölümü okuduk bilgilendirirseniz sevinirim

 • Image Description
  selin
  25.07.2009

  laborant nasıl olabilirm bu bölümü nasıl seçebilirim bu bölüme girmek için kaç puan almalıyım bi de tercih formuna ne yazabilirim

 • Image Description
  bedri ozden
  03.08.2009

  radyoloji bölümünden mezun lar lisans tamamlama programından nasıl yararlanacak bununla ilgili bir bilgisi olan varmı.bilgilenmek istiyorum.

 • Image Description
  ayfer
  11.08.2009

  laboratuar ve veteriner sağlığında mezun olan ebe hemşireler lisans tamamlamaya başvurabileceklermi teşekkürler.

 • Image Description
  firefly
  11.08.2009

  laboratuvar veteriner sağlık mezunlarına şu durumda öyle gözüküyorki bu hak verilmedi.aöf hemşirelik önlisans mezunu arkadaşlarımızın çoğunun emekliliği gelmiş geçmiş lisans tamamlayacaklar,bizim sağlık meslek liselerinden mezun olduğumuz dönemde aöf hemşirelik önlisansın olmaması mı bizim şanssızlığımız, daha meslekte geçecek çok yılımız varken bu haksızlık,büyüklerimiz adına seviniyoruz,lisans mezunu olup emekli olacaklar...

 • Image Description
  Ziyaretçi
  13.08.2009

  laboratuar ve veteriner sağlığında mezun olan ebe hemşireler lisans tamamlamaya alınmadı. peki bizler nasıl tamamlayacağız.herkez gibi bizlerde dört gözle bekliyorduk ve açıkta kaldık.sanırım tekrar yasa çıkana kadar biz gene 1 veya 2 sene kaybedecegiz

 • Image Description
  nurtensulu
  15.08.2009

  sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümünü bitirdiğimizde bize önlisans hakkı verilmedi halada verilmiyor bende önlisans ve lisans hakkı istiyorum ne zaman bize sıra gelecek mesleğin standartından bahsediliyor bizler neyiz bence standardı yükseltmeye alttan başlanmalı ortadan değil lütfen bizimde yüzümüzü güldürün artık

 • Image Description
  Ziyaretçi
  17.08.2009

  ya peki optisyelerin durumu ne olacak optisyen kadrosu yooook hemşire olarak çalışıyoruz önlisans mezunuyuz ama liseli muamelesi görüyoruz hemen hemen aynı dersler biz niye lisans tamamlayamıyoruz hemşirelik olarak ????

 • Image Description
  Ziyaretçi
  19.08.2009

  Selam..

 • Image Description
  esra
  20.08.2009

  ıyı gunler acıl cevaplarsanız cok sevınıcem ben onlısans mezunuyum ebelık lısans tamamlama programına kayıt yaptırıcam ondokuz mayıs unıversıtesı ıcın aynı zamanda acıkogretım fakultesıne kayıt yaptırıp okuyabılırmıyım lutfen acıl bılgı ıstıyorum

 • Image Description
  sevil günaydın
  21.08.2009

  iyi günler ben aöf hemşirelik önlisans mezunuyum emekli olalı 10ay oldu lisans tamamlama olacağını bilseydim emekli olmazdım emekli olduktansonrada çalışmak istiyorum hem okumanın yaşı yoktur bizim gibilerin dışlanmasına çok üzüldüm bu konuda yapılacak birşeyler olamazmı?standartlar yükseltilmek isteniyor neden ayrım yapılıyor?hemşirelik mesleğine bu kadar yıl özveriyle hizmet verdikten sonra benim durumumda olanlar şansızmı oluyor?çok üzgünüm bu konuda yeniden bir değerlendirme yapılırsa çok sevinirim.saygılarımla

 • Image Description
  Nermin Kaya
  26.08.2009

  Bir yıl önce emekli oldum.Yurtdışında hemşire olarak çalışmak istiyorum.Lisans hakkının emeklilere de tanınmasını istiyorum.

 • Image Description
  Ziyaretçi
  27.08.2009

  Anestezi meslek yük. okulu mezunuyum.Halen ebe olarak görev yapmaktayım.Ebelik lisans tamamlama hakkına sahip miyim?