try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Sinavlar
E-Okul Lise Girişi,E-Okul Sınav Sonuçları,E-Okul Giriş

Hemşirelik Ebelik Lisans Tamamlamada Kayıtlar Başladı

Lisans Tamamlamada Sağlık Bakanlığı kesin kayıt tarihlerini açıkladı. Bakanlıktan yayımlanan genelgeye göre kayıtlar 05-23 Ekim tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüklerine yapılacak.

Lisans Tamamlama hakkından yararlanan ebe, hemşire, sağlık memuru ve sağlık eğitim enstitüsü mezunları ön başvurularını 10 Ağustos – 7 Eylül 2009 tarihleri arasında yapmışlardı.

Sağlık Bakanlığı, lisans tamamlama başvurusu yapan adayların kesin kayıtlarının 05-23 Ekim 2009 tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüklerinde yapılacağını duyurdu.

SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü
Sayı : B.10.0.SEG.0.72.00.03-774.99/ 12051 01/10/2009
Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. No:41 06420Yenişehir/ ANKARA İrtibat: M.HAYIRDOĞAN
Telefon: (0 312) 458 35 06 – 26 – 76 – 77 (0.312) 458 3656 – 58 - 73 Fax: (0 312) 458 35 69
e-posta: segm@saglik.gov.tr Elektronik ağ: www.saglik.gov.tr
1
Konu : Lisans Tamamlama Programı
GENELGE
2009/ 57
İlgi: 05/08/2009 tarih ve 2009/48 sayılı genelge.
Bakanlığımız ile Samsun Ondokuz Mayıs, Erzurum Atatürk ve Malatya İnönü
Üniversiteleri arasında yapılan protokol çerçevesinde yürütülecek olan ebelik, hemşirelik ve
sağlık eğitimi lisans tamamlama programlarına ön başvurular, 10 Ağustos - 7 Eylül 2009
tarihleri arasında ilgi genelge doğrultusunda yapılmıştır.
Bakanlığımıza şahsen, telefon, e-posta, ve dilekçe ile yapılan başvurularda kısmi
hataların, yanlış müracaatların yapıldığı anlaşılmıştır. Bunun üzerine adı geçen üniversitelerle
yapılan görüşmeler sonucunda bilgi hatalarının düzeltilmesi, hizmetin aksamaması ve
adayların mağdur edilmemesi için gerekli işlemlerin il sağlık müdürlüklerinde yapılarak kesin
kayıta esas olacak belgelerin il sağlık müdürlüklerince teslim alınması ve üniversitelere
gönderilmesi planlanmıştır.
Lisans tamamlama için ön başvuruda bulunanlar, kesin kayıta esas işlemler için
aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 05-23 Ekim 2009 tarihleri arasında il sağlık
müdürlüklerine şahsen müracaat edeceklerdir. Bu aşamadan sonra adaylar, yatırılacak harç
ve diğer işlemlerle ilgili duyuruları üniversitelerin internet sitelerinden takip
edeceklerdir.
İlgi genelgede belirtildiği üzere lisans tamamlama programlarına Bakanlığımız
İnternet sitesi aracılığıyla ön başvuru yapmış olsalar bile; hemşirelik, sağlık memurluğu ve
ebelik bölümü/programı dışında farklı bir alandan önlisans diplomasına sahip olanların
müracaatları, yapılan protokol gereği il sağlık müdürlüklerince kabul edilmeyecektir.
Uygun şartları taşıyıp, ön başvuru sırasında bölüm tercihi, adres, e-posta adresi gibi
hatalı bilgi girişi yapan adayların, il sağlık müdürlüğüne müracaatları sırasında görevlilere
yapacakları beyanları doğrultusunda hatalı bilgileri düzeltilerek müracaatları kabul
edilecektir.
Bu doğrultuda;
A. İl sağlık müdürlüklerince yapılacak iş ve işlemler;
1. İl sağlık müdürlüklerinde, il sağlık müdür yardımcısının sorumluluğunda her
lisans tamamlama programı için ayrı ayrı başvuru kabul masası oluşturulacaktır.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü
Sayı : B.10.0.SEG.0.72.00.03-774.99/ 12051 01/10/2009
Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. No:41 06420Yenişehir/ ANKARA İrtibat: M.HAYIRDOĞAN
Telefon: (0 312) 458 35 06 – 26 – 76 – 77 (0.312) 458 3656 – 58 - 73 Fax: (0 312) 458 35 69
e-posta: segm@saglik.gov.tr Elektronik ağ: www.saglik.gov.tr
2
2. Her başvuru kabul masası için yeter sayıda personel görevlendirilecektir.
3. Başvuru kabul masasındaki görevli kişiler, Bakanlıkça Excel formatında
gönderilen ön başvuru listesinden müracaat eden kişinin T.C. kimlik veya aday başvuru
numarasını girmek suretiyle bilgilerin doğruluğunu teyit edecektir (EK- 1 Ön Başvuru
Listesi).
4. Müracaat eden kişilerin diplomaları incelenerek;
Ebelik Lisans Tamamlama Programına Ebelik bölümü önlisans
mezunlarının,
Hemşirelik Lisans Tamamlama Programına Sağlık Memurluğu ve
Hemşirelik Bölümü önlisans mezunlarının,
Sağlık Eğitimi Lisans Tamamlama Programına Sağlık Eğitim Enstitüsü
mezunlarının,
başvurmaları sağlanacaktır.
5. Ön başvuru yapmış adayın yanlış girdiği bilgiler ekte gönderilen “Düzeltme
formu” (EK-2 Düzeltme Formu) ile düzelttirilerek, başvurunun kabulü yapılacaktır. Başvuru
sırasında “Düzeltme formu” önceki ön başvuru formuna eklenecektir.
6. Evrakları tam ve eksiksiz olup, başvurusu kabul edilen adayın güncellenmiş
bilgileri bilgisayar ortamında bölümlere göre ayrı ayrı girilecektir (EK-3 ........ İli Kayıt
Formu).
7. Başvurusu kabul edilen adayların evrakları her aday için bir dosya halinde
tanzim edilerek, görevli personel tarafından evrakların teslim alındığına dair belge verilecektir
(EK-4 Teslim Alındı Belgesi).
8. Kayıt işlemlerinin bitiminden sonra teslim alınan dosyalar ilgili üniversitelerce
teslim alınmak üzere bölümlerine göre hazır hale getirilecektir.
9. Kesin kayıta esas işlemlerin bitiminden sonra her üniversite için ayrı ayrı
tutulmuş olan kayıtlar, e-posta (segm@saglik.gov.tr) ve CD ortamında (EK-3 deki liste)
Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’ne gönderilecektir.
10. Çeşitli nedenlerle şahsen başvuru yapamayanların noter / konsolosluktan
alınacak vekâletname ile başvuruları kabul edilecektir.
11. İl dâhilinde bulunan tüm resmi kurum ve kuruluşlar ile özel sağlık
kuruluşlarına gerekli duyurular yapılacaktır.
B. Ön başvuruda bulunanlardan kesin kayıta esas işlemler için istenecek
belgeler;
12. Ön başvuru belgesi (Bakanlık internet sitesine yapılan müracaat sonucu alınan
çıktı),
1. Ön lisans diplomasının / geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı
sureti,
2. Görev belgesi (çalıştığını gösterir belge),
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4. 2 adet vesikalık fotoğraf,
5. Evraklar için şeffaf dosya.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü
Sayı : B.10.0.SEG.0.72.00.03-774.99/ 12051 01/10/2009
Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. No:41 06420Yenişehir/ ANKARA İrtibat: M.HAYIRDOĞAN
Telefon: (0 312) 458 35 06 – 26 – 76 – 77 (0.312) 458 3656 – 58 - 73 Fax: (0 312) 458 35 69
e-posta: segm@saglik.gov.tr Elektronik ağ: www.saglik.gov.tr
3
Yukarıda belirtilen konularla ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılması, titizlikle takibi,
ve iliniz dâhilinde bulunan tüm resmi kurum ve kuruluşlar ile özel sağlık kuruluşlarına gerekli
duyuruların yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle arz / rica ederim.
(İmza)
Prof. Dr. Nihat TOSUN
Bakan a.
Müsteşar
EKLER:
1-Ön Başvuru Listesi (Cd)
2-Düzeltme Formu
3-İl Kayıt Formu (Cd)
4-Teslim Alındı Belgesi
DAĞITIM:
Gereği: Bilgi:
A Planı Milli Eğitim Bakanlığı
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı
EK-2
T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
……………………. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARI
BAŞVURU DÜZELTME FORMU
Not: Aşağıdaki alanların doldurulması zorunludur.
Başvuru No :
T.C. Kimlik No :
Adı :
Soyadı :
Baba Adı :
Not: Aşağıdaki alanlardan sadece ön başvuru sırasında yanlış girilen alanlar doldurulacaktır.
İletişim Adresi :
Adres İlçe / İl :
Tel :
e-Posta :
Çalıştığı Kurum :
Çalıştığı Birim :
İş Telefonu :
Mezun Olduğu Üniversite :
Mezun Olduğu Fakülte /
Meslek Yüksek Okulu
:
Mezun Olduğu Bölüm :
Mezun Olduğu Sağlık
Eğitim Enstitüsü
:
Başvuru Yapacağı Lisans
Tamamlama Programı
:
Bu ek form tarafımdan doldurulmuş olup yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu
beyan ederim.
İmza
Tarih
EK‐3 A
)
T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
………...……….. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
EBELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI
ÖN KAYIT FORMU
(Bu bölüme EBELİK önlisans diplomasına sahip olanlar kaydedilecektir.
SIRA
NO
ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO
ÖN BAŞVURU
NO
e‐POSTA ADRESİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
SIRA
NO
ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO
ÖN BAŞVURU
NO
e‐POSTA ADRESİ
1
2
3
EK‐3 B
T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
………...……….. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI
ÖN KAYIT FORMU
(Bu bölüme HEMŞİRELİK/SAĞLIK MEMURLUĞU önlisans diplomasına sahip olanlar kaydedilecektir.)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
EK‐3 C
3
T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
………...……….. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI
ÖN KAYIT FORMU
(Bu bölüme SAĞLIK EĞİTİM ENSTİTÜSÜ diplomasına sahip olanlar kaydedilecektir.)
SIRA
NO
ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO
ÖN BAŞVURU
NO
e‐POSTA ADRESİ
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
EK-4
T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
………………. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI
EVRAK TESLİM ALINDI BELGESİ
(…..) Ön Başvuru Çıktısı
(…..) Diploma
(…..) Çalışma Belgesi
(…..) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
(…..) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
(…..) Şeffaf Dosya
Yukarıda belirtilen evraklar eksiksiz olarak teslim alınmıştır.
Teslim Eden Teslim Alan
Adı Soyadı Adı Soyadı
İmza İmza / Kaşe
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
EK-4
T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
………………. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI
EVRAK TESLİM ALINDI BELGESİ
(…..) Ön Başvuru Çıktısı
(…..) Diploma
(…..) Çalışma Belgesi
(…..) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
(…..) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
(…..) Şeffaf Dosya
Yukarıda belirtilen evraklar eksiksiz olarak teslim alınmıştır.
Teslim Eden Teslim Alan
Adı Soyadı Adı Soyadı
İmza İmza / Kaşe
İlgili genelge için tıklayın: http://www.sagliksen.org.tr/dosya/Genelge_yayin.pdf

Yorumlar

hemşirelikbaşvurukayıtları

benbumesleğikazanmayıçokistiyorum

Harçlar.

harçlar ne kadar olacak.Bu konuda kimse bir bilgi vermiyor.Rica etsek bilgi verebilirmisiniz.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <img> <b> <i> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
Aşağıdaki resimde yer alan karakterleri kutucuğa doğru olarak yazınız
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

Sağlıkçıların Lisans Tamamlama Eğitimini Açık Öğretimle Yapması Uygunmu?: